1. Licytacja charytatywna „Wilcza przysługa” (zwana dalej Licytacją) odbywa się na stronach Facebook, administrowanych przez Ambasadorki oraz Patronki najnowszej książki Jarosława Wilka pt. „Pan Wilk tam i z powrotem”.
 2. Lista Ambasadorek oraz Patronek znajduje się na stronie panwilk.pl
 3. Organizatorem licytacji jest Jarosław Wilk, zwany dalej Organizatorem.
 4. W licytacji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Licytacje odbywają się w okresie od dnia 01.10.2017, od godziny 08:00 do dnia 22.10.2017, do godziny 20.00.
 6. Czas trwania każdej licytacji (ilość dni) jest dowolny. Czas trwania Ambasadorka lub Patronka zarządzająca stroną, na której odbywa się licytacja, podając dzień oraz godziny trwania licytacji.
 7. Przedmiotem licytacji jest pakiet w którego skład wchodzą: książka Jarosława Wilka pt: Pan Wilk tam i z powrotem z autografem autora ( 1 szt), wilcze stringi (1 szt), zakładka do książki (3 sztuki).
 8. Przedmioty licytacji znajdują się na stronie panwilk.pl
 9. Cały dochód z licytacji przeznaczony jest dla Fundacja Centrum Praw Kobiet – organizacja pożytku publicznego, ul. Wilcza 60 lok.19, 00-679 Warszawa
  KRS: 0000188668.
 10. Ambasadorki i Patronki w żaden sposób nie uczestniczą bezpośrednio w zbiórce bądź przekazywaniu pieniędzy pochodzących z licytacji.
 11. Warunkiem otrzymania przedmiotu licytacji jest wpłata zaoferowanej przez Uczestnika kwoty bezpośrednio na konto Fundacji Centrum Praw Kobiet Fundacja Centrum Praw Kobiet: Bank PKO BP IX Oddział Warszawa Nowogrodzka 35/41, Nr konta: 59 1020 1156 0000 7102 0059 9241, lub za mocą strony http://pomocdlakobiet.cpk.org.pl/
 12. W uwagach bądź w tytule przelewu należy wpisać nazwę strony, na której odbywa się dana Licytacja łamane przez pan wilk.

Przykład: stanzaczytany/panwilk

 1. Cena wywoławcza przedmiotu licytacji wynosi zawsze 47,00 PLN.
 2. Uczestnik zgłaszając udział w licytacji obowiązany jest podać cenę, jaką oferuje za przedmiot Licytacji. Cena musi być wyższa od ceny wywoławczej lub najwyższej aktualnie oferty innego Uczestnika, o co najmniej 2 zł.
 3. Licytację wygrywa Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę.
 4. O wyniku Licytacji informuje Ambasadorka zarządzająca stroną, na której odbywa się licytacja, po jej zakończeniu.
 5. W przypadku nie osiągnięcia w czasie trwania licytacji kwoty większej lub równej od 47,00 PLN licytację uznaję się za nieważną.
 6. Zwycięzca licytacji aby otrzymać przedmiot licytacji zobowiązany jest o dostarczenie Organizatorowi drogą mailową na adres redakcja@panwilk.pl dowodu wpłaty za wylicytowany przedmiot na rzecz Fundacji Centrum Praw Kobiet, oraz podanie swoich danych osobowych tj.: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i informacji o nazwie strony, na której licytacja miała miejsce.
 7. W przypadku braku zapłaty zaoferowanej w licytacji kwoty przez uczestnika do dwóch dni od zakończenia licytacji, prawo do zakupu licytowanego przedmiotu przechodzi na kolejnego Uczestnika, który w danej licytacji zaproponował najwyższą cenę ale nie mniejszą niż 49 zł (cena wywoławcza + 2 zł).
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania drogą telefoniczną osób, które wzięły udział w Licytacji.
 9. Na prawidłowym przebiegiem Licytacji czuwa komisja, w której skład wchodzi osoba zarządzająca stroną, na której odbywa się dana licytacja oraz organizator Jarosław Wilk.
 10. Przedmiot Licytacji zostanie dostarczony zwycięzcy Licytacji do 14 dni roboczych od momentu okazania przez niego dowodu wpłaty zadeklarowanej w Licytacji kwoty na wskazany przez niego drogą mailową adres: redakcja@panwilk.pl
 11. Udział w Licytacji oznacza, że Uczestnicy, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz mają prawo do wglądu do tych danych i ich poprawiania.
 12. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Uczestników w związku z Licytacją będą przetwarzane tylko w celach związanych z Licytacją.
 13. Fundatorem przedmiotów Licytacji oraz kosztów związanych ich przesłaniem do Uczestnika jest Jarosław Wilk.
 14. Licytacja nie jest konkursem, losowaniem, loterią. Jest działalnością charytatywną na rzecz Fundacji Centrum Praw Kobiet
 15. Ewentualne reklamacje dotyczące Licytacji należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres mailowy Organizatora tj.: redakcja@panwilk.pl w tytule wiadomości wpisując „Licytacja-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Licytacji (o terminie złożenia reklamacji decyduje data nadejścia wiadomości mailowej).
 16. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
 17. Opisane powyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Licytacji w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
 18. Dokumenty wypełnione przez Organizatora lub przekazane Organizatorowi drogą elektroniczną będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Licytacji i po tym czasie zostaną zniszczone lub usunięte z systemu informatycznego.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1/ problemy w funkcjonowaniu Licytacji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
  2/ przerwy w funkcjonowaniu Licytacji zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
  3/ udział w Licytacji niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu licytacji w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w tym zastrzega sobie również prawo odwołania aukcji, jak i zmiany jej warunków, w tym wydłużenia okresu trwania i zakończenia licytacji bez podania przyczyny.
 21. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem panwilk.pl